Du lịch

CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP
HƯỚNG DẪN DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/ QĐ-DNVN  ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo Doanh nhân Việt Nam)
 
Tên ngành/nghề: Hướng dẫn du lịch
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
Hình thức đào tạo: Thường xuyên
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên ;
Thời gian đào tạo: 03 tháng
 
  1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung
+ HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ®­êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng, vÒ hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Yªu n­íc, trung thµnh víi sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam XHCN; thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng­êi c«ng d©n; sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt;
+ Yªu nghÒ, cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ lµm viÖc theo nhãm. Cã kü n¨ng lao ®éng nghÒ nghiÖp, sèng lµnh m¹nh, phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n téc vµ ®Þa ph­¬ng trong tõng giai ®o¹n lÞch sö;
1.2. Mục tiêu cụ thể
+ Ng­êi häc ®­îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n c¬ b¶n vÒ nghÒ h­íng dÉn: §Æc ®iÓm, gi¸ trÞ cña c¸c tµi nguyªn vµ tuyÕn ®iÓm du lÞch; hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô du lÞch cã liªn quan; quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch, kiÕn thøc vÒ thuyÕt minh, h­íng dÉn ®èi t­îng tham quan, quy tr×nh xö lý c¸c t×nh huèng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh du lÞch;
+ Ng­êi häc ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho nghiÖp vô h­íng dÉn nh­: Tæng quan du lÞch vµ kh¸ch s¹n, t©m lý kh¸ch du lÞch, kü n¨ng giao tiÕp, hÖ thèng di tÝch vµ danh th¾ng ViÖt Nam, v¨n hãa ViÖt Nam, ®Þa lý du lÞch ViÖt Nam...;
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tèt nghiÖp ng­êi häc cã ®­îc c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®¶m ®­¬ng ®­îc c¸c vÞ trÝ nh­: h­íng dÉn viªn t¹i ®iÓm tham quan, h­íng dÉn viªn ®Þa ph­¬ng, h­íng dÉn viªn toµn tuyÕn, h­íng dÉn viªn d­íi c¸c h×nh thøc du lÞch kh¸c (chñ yÕu ®èi víi kh¸ch du lÞch ViÖt Nam), vµ c¸c vÞ trÝ kh¸c... tïy theo kh¶ n¨ng c¸ nh©n vµ yªu cÇu cña c«ng viÖc.
2. Khối lượng kiến thức
- Số lượng môn học, mô đun: 6
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 300 giờ;
- Khối lượng lý thuyết: 118 giờ; Thực hành, thí nghiệm: 162 giờ;
3. Nội dung chương trình:
TT
NỘI DUNG
THỜI GIAN
T.số
L.thuyết
T.hành
K.tra
MH01
Tổng quan du lịch và khách sạn
10
9
-
1
MH02
Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch
30
20
9
1
MH03
Văn hóa Việt Nam
30
20
9
1
MH04
Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
20
10
9
1
MH05
Địa lý du lịch Việt Nam
10
9
-
1
MĐ06
Nghiệp vụ hướng dẫn
200
60
135
5
Tổng cộng
300
118
162
10
Lưu ýMỗi giờ học lý thuyết 45 phút, thực hành có thời gian 60 phút
(Tùy theo nội dung của bài thực hành giáo viên có thể bố trí thời gian vừa đủ để tiến hành bài học có hiệu quả).
4. Điều kiện thực hiện
- Môn học được thực hiện trong phòng học.
Phần thực hành được tiến hành trong phòng học có đầy đủ các loại phương tiện thiết bị kèm theo hoặc được thực tế tại các điểm du lịch.
- Các bài giảng cần được giáo viên soạn thảo trên giáo án điện tử đảm bảo yêu cầu giảng dạy.
5. Nội dung và phương pháp đánh giá
Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm, viết, thực hành, thực hành
- Nội dung:
+ Kiến thức: Các kiến thức chuyên sâu của nghiệp vụ  lễ  hướng dẫn du lịch.
+ Kỹ năng: Học viên phải đảm bảo các kỹ năng về nghiệp vụ, thủ tục check – in ; check – out khách sạn, khả năng giao tiếp tốt theo đúng bài học và phù hợp với yêu cầu thực tế.
6. Hướng dẫn chương trình
6.1 Phạm vi chương trình
- Chương trình được áp dụng đào tạo nghề cho các cá nhân có nhu cầu. Tạo điều kiện để người học tiếp cận tốt với nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch
- Đối tượng; Tất cả các học viên có nhu cầu
6.2 Những trọng tâm cần chú ý
- Nội dung chương trình giảng dạy đòi hỏi người dạy và người học cần thực hiện đúng và đủ tất cả các nội dung tuyệt đối không cắt xén nội dung. Trong quá trình học tập sẽ xen kẽ đi thực tế tại các điểm du lịch trong nước.
- Chuẩn bị các loại giáo trình đúng đủ - để tiến hành giảng dạy …
6.3 Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy môn học
- Đây là một nghề đòi hỏi học viên có khả năng giao tiếp ứng xử tốt, linh hoạt, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc phục vụ khách hàng. Giáo viên sẽ sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy và học: máy chiếu, máy vi tính, các phần mềm về du lịch, nhà hàng, lễ tân, các dụng cụ về nhà hàng – khách sạn để học sinh thực hành gần gũi với thực tế dễ tiếp thu trong học tập.
- Cần chú trọng vấn đề rèn luyện kỹ luật, đạo đức của nghề nghiệp. Đảm bảo chuyển tải đầy đủ chương trình môn học với số giờ quy định.
6.4. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học
Số TT
Môn kiểm tra
Hình thức kiểm tra
Thời gian
1
Lý thuyết nghề
Viết
Trắc nghiệm
Không quá 60 phút
 
2
Kỹ năng nghề
Bài  thực hành tổng hợp các kỹ thuật may
Thời gian không quá 5 giờ
   
 6.5. Hướng dẫn khác.
Căn cứ vào nhu cầu doanh nghiệp tuyển dụng, và việc làm cụ thể, Nhà trường có thể đào tạo giảng dạy các môn học/mô đun phục vụ cho các thị trường cụ thể.

.

Chia sẻ bài viết qua :